این صفحه صرفا جهت پرداخت قدرالسهم شرکت همفکران طراحی شده است.

توجه !

امکان پرداخت قدر السهم شرکت همفکران از طریق این صفحه از اول بهمن ماه 1395 غیر فعال شده و کاربران محترم دفاتر می توانند از طریق فرآیند مربوطه در داخل "سامانه عوارض خودرو"  اقدام به پرداخت قدر السهم شرکت نمایند.

ثبت پرداخت بصورت موقت در دسترس نمی باشد.