مستندات سامانه عوارض خودرو

تغییرات سامانه ملی عوارض خودرو 960726


راهنمای کاربری شرایط ثبت و احراز اعتبارسوابق پرداخت قدیمی-201

راهنمای کاربری شرایط ثبت و احراز اعتبارسوابق پرداخت قدیمی نسخه 201 سامانه ملی عوارض خودرو گروه فناوری اطلاعات همفکران

راهنمای جامع کاربری سامانه ملی عوارض خودرو نسخه 7

راهنمای جامع کاربری سامانه ملی عوارض خودرو نسخه 7 گروه فناوری اطلاعات همفکران

راهنمای کاربری عوارض خودرو CITT.eGOV.eTax.Cartoll.UserGuide.6.0.0


CITT.eGOV.eTAX.CARTOLL.UserGuide.5.4.0.rar


راهنمای مدیریت دفاتر

راهنمای مدیریت دفاتر - مشاهده گزارش عملکرد، مالی و ثبت پرداخت سامانه خدمات الکترونیکی مالیاتی - سامانه مالیات بر مشاغل خودرو گروه فناوری اطلاعات همفکران