مدیران محترم دفاتر پیشخوان فایل پیوست راهنمای مودیان مشاغل خودرو می باشد. لطفا پس از چاپ در محل مناسب (قابل رویت مودیان) نصب گردد.