گواهي هاي صادره دفاتر، به عنوان اسناد مورد تائيد دفترخانه ها جهت نقل و انتقال خودرو به شمار مي­روند، بنابراين داراي ارزش و بها مي­باشند و هرگونه جعل و تقلب در آن به منزله جعل اسناد بوده و مطابق قوانين و مقررات کشوري با متخلف برخورد خواهد شد. وليکن جهت جلوگيري و کنترل گواهي هاي صادره، خريداران محترم خودرو و دفترخانه ها و کليه ذينفعان مي­توانند به پايگاه اينترنتي از وضعيت و صحت و سلامت گواهي صادر شده خود اطلاع حاصل نمايند. نحوه استعلام به شرح زير مي باشد.