• ساعت کار پشتیبانی تلفنی سامانه ملی پرداخت عوارض خودرو،معاینه فنی ، تاکسیرانی،نظام دامپزشکی
  • آموزش غیر حضوری سامانه ملی پرداخت عوارض خودرو
  • شماره های داخلی گروه های پشتیبانی سامانه های عمومی شرکت و گروه های اداری مرتبط
  •  

 

 

hamfekran